A1 Promovarea ofertei educaționale a universității prin campanii de marketing în liceele din mediul rural și din orașele mici situate în zona de interes a USV

 • Au fost realizate 600 seturi materiale pentru promovarea universității.
 • Am organizat 13 seminare de orientare și consiliere profesională în cadrul USV în vederea îndrumării elevilor din mediul rural și orașe mici către învățământul universitar, la care au participat 670 de elevi.
 • Toți elevii proveniți din medii defavorizare și din mediul rural admiși la studii de licență în cadrul USV au primit un laptop.

La realizarea acestor activități au participat studenții voluntari,  în special cei proveniți din medii defavorizate, iar implementarea a condus la îndeplinirea obiectivului O1.

A2 Conștientizarea studenților, în special a celor proveniți din mediile defavorizate, cu privire la importanța continuării studiilor în scopul creșterii incluziunii sociale, prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională

 • Au fost aplicate 858 de chestionare studenților din anul I la licență în vederea identificării studenților aflați în situații de risc și abandon universitar.
 • Am organizat workhop-ul ”De la risc de excluziune la succes academic” în vederea dezvoltării capacității consilierilor de carieră din cadrul USV pentru a identifica și gestiona cazurile de studenți cu risc de excluziune, la care au participat consilierii de carieră de la nivelul CCOC și coordonatori de programe de studii din cadrul universității.
 • La nivelul celor 11 facultăți din cadrul USV au fost organizate acțiuni comune de către membrii CCOC și studenții voluntari în vederea incluziunii sociale a studenților aflați în situație de risc de excluziune socială, precum și pentru studenții sub-reprezentați.
 • Au fost prelucrare chestionarele aplicate studenților din anul I, iar rezultatele obținute stau la baza Strategie și a planurilor de acțiune privind îmbunătățirea echității în educație.

Implementarea acestor activități asigură atingerea obiectivului O2.

A3 Acordarea de sprijin studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerea abandonului universitar

 • Au fost organizate 11 de programe de tutoriat pentru studenții din ultimul an de studii în vederea creșterii ratei de promovare a examenelor de finalizare a studiilor, la care au participat peste 350 de studenți.
 • Au fost organizare 4 workshop-uri: în luna mai 2022 a fost organizat un workshop unde a fost invitat un reprezentat al administrației publice locale, la care au participat 87 de studenți; în luna iulie 2022 a fost organizat un workshop la care au participat 56 de studenți, unde a fost invitat un reprezentat mediului de afaceri; în luna noiembrie 2022 a fost organizat un workshop la care au participat 68 de studenți, fiind invitat un reprezentat al mediului de afaceri; în luna decembrie a fost organizat un workshop unde a fost invitat un reprezentant al unei corporații multinaționale. La ceste evenimente au avut loc discuții privind importanța derulării stagiilor de practică, a stagiilor de internship și a voluntariatului în vederea creșterii angajabilității.
 • La nivelul fiecărei facultăți din cadrul USV au fost organizate campanii de conștientizare (11 evenimente) cu privire la corelarea competențelor dobândire cu cerințele pieței muncii la care au participat peste 420 de studenți.
 • În vederea reducerii riscului de abandon universitar au fost acordate peste 54 burse de ajutor social pentru studenții proveniți din medii defavorizate.

Implementarea activităților aferente A3 a condus la atingerea obiectivului O3.

A4 Dezvoltarea platformei online

 • Am actualizat/dezvoltat platforma online academica.usv.ro prin actualizarea informațiilor.
 • A fost extinsă baza de date cu elevi, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, studenți aflați în situații de abandon universitar timpuriu (100%).
 • Au fost postate pe platforma informații referitoare la admitere, facilitățile oferite de USV și alte anunțuri de interes.
 • Promovarea activităților s-a realizat prin 3 comunicate de presă și 2 emisiuni radio.

Activitățile realizate au asigurat atingerea obiectivului O4.

Număr locuri și Probe concurs – Licență ZI

Facultatea Specializarea Nr. locuri sesiunea septembrie 2022
 fără taxă
din care
cu
taxă
RO Rromi Români de pretutindeni
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Administraţie publică 0 0 0 29
Poliție locală 0 1 10
Drept european si international 1 0 23
Drept 0 2 8
TOTAL 1 0 3 70
FACULTATEA DE ECONOMIE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI Asistență managerială și administrativă 0 0 4 33
Finanțe și bănci 0 10 8
Management 0 1 70
Afaceri internaționale 8 5 43
Informatică economică* 0 2 21
Contabilitate și informatică de gestiune 0 15 21
Economia comerțului, turismului și serviciilor 0 5 71
Administrarea afacerilor 0 3 62
Economie generală și comunicare economică 5 10 19
TOTAL 13 0 55 348
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică şi sportivă 0 0 4 15
Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 20
TOTAL 0 0 4 35
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare* 8 1 1 12
Controlul şi expertiza produselor alimentare* 6 1 12
Protecția consumatorului și a mediului* 5 0 12
Științe gastronomice* 18 3 12
TOTAL 37 0 5 48
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare 5 1 2 38
Rețele și software de telecomunicații* / Electronică aplicată* 24 2 44
Echipamente și sisteme medicale* 19 4 32
Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule*
14 3 23
Inginerie Energetică – Energetică și tehnologii informatice* / Inginerie Energetică – Managementul energiei* 13 1 19
Sisteme electrice* 16 2 13
Automatică și informatică aplicată* 11 2 20
TOTAL 102 1 16 189
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ȘI ROBOTICĂ Robotică/Mecatronică*
18 1 3 10
Tehnologia construcțiilor de mașini*
20 2 10
Autovehicule rutiere 0 2 16
Inginerie mecanică* 22 3 9
TOTAL 60 1 10 45
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie*
2 0 1 14
Geografia turismului*
4 2 12
Istorie*
14 2 13
Relații internaționale și studii europene* 10 2 25
Resurse umane* 12 1 23
Asistență socială* 0 1 41
TOTAL 42 0 9 128
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană)  7 1 5 50
Limba și literatura engleză – Limba și literatura română / germană / spaniolă / italiană  0 5 26
Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză / germană / spaniolă / italiană  12 0 20
Limba și literatura ucraineană – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba și literatura română* 4 5 12
Media digitală* 0 5 10
Comunicare și relații publice* 10 5 20
TOTAL 33 1 25 138
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE Nutriție și dietetică
15 0 5 27
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 0 1 0
Tehnică dentară 0 2 15
Asistență medicală generală 0 4 1
Biochimie
10 6 24
Biologie 2 5 23
TOTAL 27 0 23 90
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură* 22 1 1 12
Ecologie și protecția mediului * 20 1 8
TOTAL 42 1 2 20
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 1 0
Psihologie 0 0 0
TOTAL 0 0 1 0
TOTAL UNIVERSITATE 357 5 153 1111

Acte necesare la admitere 2022

LICENŢĂ:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverință (pentru promoția absolventă în anul concursului) în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
 9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport (a se vedea punctul 5.4.3);
 10. cartea de identitate/pașaport – 2 copii;
 11. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 12. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincția obținută la faza națională sau internațională a unor olimpiade școlare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverință de la federația de specialitate din care să rezulte că este campion național, european, mondial sau olimpic (pentru candidații care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport).
 14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

Candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programele de studii Educație fizică și sport, Kinetoterapie și motricitate specială și Poliție locală sunt obligați ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Educație fizică și sport/ Kinetoterapie și motricitate specială/Poliție locală”, după caz.

MASTERAT:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/ adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
  2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.
 4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 6. cartea de identitate/pașaport – copie;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 11. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

Calendar Admitere 2022

SESIUNEA IULIE 2022* – Inclusiv pentru români de pretutindeni SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022* – Inclusiv pentru români de pretutindeni
Înscriere și interviu 4 – 13 iulie pentru specializările unde există probe4 – 15 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe Înscriere și interviu 5 – 9 septembrie pentru specializările unde există probe5 – 12 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe
Probe 14/16 iulie Probe 12 septembrie
Afișare rezultate 18 iulie Afișare rezultate 13 septembrie
Depunere contestații 19 iulie, până la ora 12.00 Depunere contestații 14 septembrie orele 08 – 12
Afișare rezultate contestații 19 iulie Afișare rezultate contestații 14 septembrie
Înmatriculări (*confirmarea locului prin depunerea actelor în original) 20-27 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) Înmatriculări (*confirmarea locului prin depunerea actelor în original ) 14 – 19 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică)
Afișare rezultate finale 28 iulie Afișare rezultate finale 20 septembrie

*inclusiv pentru Români de pretutindeni.

Pentru ciclurile de studii universitare de licență, master și conversie profesională înscrierile se vor desfăşura între orele 8,00 – 16,00.