Acte necesare la admitere 2022

LICENŢĂ:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverință (pentru promoția absolventă în anul concursului) în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
 9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport (a se vedea punctul 5.4.3);
 10. cartea de identitate/pașaport – 2 copii;
 11. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 12. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincția obținută la faza națională sau internațională a unor olimpiade școlare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverință de la federația de specialitate din care să rezulte că este campion național, european, mondial sau olimpic (pentru candidații care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport).
 14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

Candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programele de studii Educație fizică și sport, Kinetoterapie și motricitate specială și Poliție locală sunt obligați ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Educație fizică și sport/ Kinetoterapie și motricitate specială/Poliție locală”, după caz.

MASTERAT:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/ adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
  2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.
 4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 6. cartea de identitate/pașaport – copie;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 11. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.