Acte necesare la admitere 2023

a) cerere de înscriere tip;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
b2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
c) foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
d) diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
e) foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
f) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
g) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
i) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, programul de studii Educaţie Fizică şi Sport (a se vedea punctul 5.4.3);
j) cartea de identitate/paşaport – 2 copii;
k) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
l) 2 fotografii de 3 x 4 cm;
m) dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion naţional, european, mondial sau olimpic (pentru candidaţii care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport).
n) procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru programele de studii Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie și motricitate specială și Poliție locală sunt obligaţi ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:
a) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
b) electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
c) adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de admitere la Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie și motricitate specială/Poliție locală”, după caz.

Număr locuri – Admitere USV 2023

Licență ZI

Facultatea Domeniul Specializarea NR. LOCURI DISTRIBUITE HCA/19.07.2023
 fără taxă cu taxă
RO din care RP
Rromi + PS  rural
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Științe administrative Administrație publică 16 1+1 2 10 84
Poliție locală 10 2 40
Drept Drept european și internațional 16 14 35
Drept 15 11 95
TOTAL 57 2 2 37 254
FACULTATEA DE ECONOMIE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI Științe administrative Asistență managerială și administrativă 17 1+1 15 5 29
Finanțe Finanțe și bănci 25 20 22
Management Management 18 20 42
Economie si afaceri internaționale Afaceri internaționale 22 20 39
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1) 26 20 36
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 21 8 59
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 20 20 40
Administrarea afacerilor 19 20 38
Economie Economie generală și comunicare economică 23 6 20
Matematică Matematică  informatică 25 3 20
TOTAL 216 2 15 142 345
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educație fizică și sport Educație fizică şi sportivă 46 1+1 0 10 33
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 31 14 35
TOTAL 77 2 0 24 68
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare1) 23 1+1 1 8 15
Controlul şi expertiza produselor alimentare1) 23 7 15
Protecția consumatorului și a mediului1) 22 2 15
Științe inginerești aplicate Științe gastronomice1) 12 0 15
TOTAL 80 2 1 17 60
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 65 1+1 8 26 73
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată1) 38 10 15
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată1) 45 11 40
Științe inginerești aplicate Echipamente și sisteme medicale1) 27 7 25
Ingineria autovehiculelor Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule1) 27 3 20
Inginerie energetică Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei1) 27 3 20
Inginerie electrică Sisteme electrice1) 34 4 16
TOTAL 263 2 8 64 209
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ȘI ROBOTICĂ Mecatronică și robotică Robotică / Mecatronică1) 20 1+1 1 10 15
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini1) 20 3 15
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 25 4 25
Inginerie mecanică Inginerie mecanică1) 19 6 15
TOTAL 84 2 1 23 70
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie Geografie1) 30 1+1 0 2 15
Geografia turismului1) 35 2 15
Istorie Istorie1) 27 4 15
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene1) 15 25 15
Sociologie Resurse umane1) 25 4 15
Asistență socială Asistență socială 25 1 50
Filosofie Filosofie 0
TOTAL 157 2 0 38 125
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limbă și literatură Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză/ germană/ spaniolă/ italiană) 50 1+1 2 10 30
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană  50 15 30
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană  24 0 20
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română1) 8 2 20
Științe ale comunicării Media digitală1) 26 15 14
Comunicare şi relații publice1) 26 14 13
TOTAL 184 2 2 56 127
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE Sănătate Nutriție și dietetică 33 1+1 10 4 25
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 20 3 10
Tehnică dentară 25 8 20
Asistență medicală generală 15 5 46
Biochimie 25 3 21
Biologie 25 3 21
TOTAL 143 2 10 26 143
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură Silvicultură1) 57 1+1 1 2 30
Știința mediului Ecologie și protecția mediului1) 30 1 15
TOTAL 87 2 1 3 45
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 35 1+1 1 6 65
Psihologie 17 5 32
TOTAL 52 2 1 11 97
TOTAL UNIVERSITATE 1400 22 41 441 1543

Calendar Admitere 2023

Înscrierile se vor desfăşura între orele 8,00 – 16,00

SESIUNEA IULIE 2023

Nr.crt. Activitatea Data
1. Înscriere şi interviu 10-17 iulie, pentru specializările unde există probe10-18 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe
2. Probe 18 iulie
3. Afişare rezultate 19 iulie
4. Depunere contestaţii 20 iulie, până la ora 12.00
5. Afişare rezultate contestaţii 20 iulie
6. Înmatriculări            (*confirmarea locului prin depunerea actelor în original) 21-27 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică)
7. Afişare rezultate finale 28 iulie

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Nr.crt. Activitatea Data
1. Înscriere şi interviu 4-8 septembrie, pentru specializările unde există probe4-11 septembrie, (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe
2. Probe 11 septembrie
3. Afişare rezultate 12 septembrie
4. Depunere contestaţii 13 septembrie orele 08-12
5. Afişare rezultate contestaţii 13 septembrie
6. Înmatriculări            (*confirmarea locului prin depunerea actelor în original) 14 – 19 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică)
7. Afişare rezultate finale 20 septembrie

*inclusiv pentru români de pretutindeni

Cabana de vânătoare “Şipoţelu” – Rîşca

Localizare

Şipoţelu, judeţul Suceava, comuna Rîşca (locaţia este amplasată în pădure după cantonul silvic din localitate la aprox.1-2 Km, în zonă nu este semnal pentru telefon).

Cabanei Şipoţel, care se întinde pe o suprafaţă desfăşurată de 928 metri pătraţi şi are destinaţie multiplă: camere de cazare, sală de cursuri de 30 locuri, birouri, bucătărie, sală de mese, spălătorie.

Facilităţi de cazare

 • 8 camere cu 3 paturi cu baie proprie
 • 7 camere cu 2 paturi cu baie proprie
 • Sala de mese cu 40 de locuri
 • Bucătărie dotată
 • Generator pentru curent electric

Obiective turistice în zona Rîşca

 • Mănăstirea Râșca – Ctitoria lui Petru Rareş de la 1542
 • Biserica Alba de la Baia – ctitoria luiStefan cel Mare de la 1457
 • Mănăstirea Slatina – ctitoria voievodului Alexandru Lăpuşneanu
 • Casa memoriala Nicolae Labiş din Mălini
 • Mănăstirea Probota (unde este inmormantat Petru Rares)

Centrul de Pregătire şi Formare Continuă – Vatra Dornei

Localizare

Centrul de Pregătire şi Formare Continuă este localizat în centrul oraşului Vatra Dornei, foarte aproape de Parcul Central şi la mică distanţă de pârtiile Veveriţa, Parc, sau zona Runc.

Facilităţi de cazare

 • 20 de camere cu două paturi, baie proprie, TV, frigider;
 • 2 apartamente
 • Sala de conferinţă cu 60 de locuri, dotată cu videoproiector şi internet
 • Centru SPA: sală masaj, salină, saună, centru fitness
 • Restaurant cu 60 de locuri

Obiective turistice în Vatra Dornei

 • Muzeul Etnografic
 • Castelul Dracula
 • Cheia Zugrenilor
 • Muzeul de Stiintele Naturii si Cinegetica
 • Centrul de echitatie de la baza Partiei Parc
 • Muzeul Vanatorii si al Stiintelor Natural
 • Patinoarul din parcul Vatra Dornei
 • Catedrala Sf. Treime

Complexul de Nataţie şi Kinetoterapie

Edificiu – modern, luminos și primitor. Dotare cu aparatură modernă şi performantă.

 • Piscină pentru practicarea înotului
  – agrement
  – inițere
  – performanţă
  – kinetoprofilaxie
  – recuperare
 • Laborator de Kinetoterapie
 • Laborator de Investigaţii
 • Laborator de evaluare Somato-motrică
 • Laboratoare de Kinetoterapie şi masaj
 • Saună
 • Acces la hidro-kinetoterapie şi recuperare medicală în piscina prevăzută cu platformă mobilă reglabilă
 • Vestiare, duşuri, grupuri sanitare corespunzătoare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi
 • Lift pentru persoanele cu dizabilităţi

Casa de Cultură a Studenților Suceava

MISIUNEA pe care și-o asumă Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este aceea de a contribui la transformarea culturală a studenților și a populației municipiului și al județului, formarea gustului pentru artă și a unui public consumator de cultură, prin conlucrarea factorilor decizionali, prin colaborarea cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și instituțiile de cultură din județ și din țară.

Homepage