Acte necesare la admitere 2023

a) cerere de înscriere tip;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
b2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
c) foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
d) diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
e) foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
f) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
g) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
i) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, programul de studii Educaţie Fizică şi Sport (a se vedea punctul 5.4.3);
j) cartea de identitate/paşaport – 2 copii;
k) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
l) 2 fotografii de 3 x 4 cm;
m) dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion naţional, european, mondial sau olimpic (pentru candidaţii care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport).
n) procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru programele de studii Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie și motricitate specială și Poliție locală sunt obligaţi ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:
a) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
b) electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
c) adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de admitere la Educaţie fizică şi sport/ Kinetoterapie și motricitate specială/Poliție locală”, după caz.