Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri

Prin oferta sa educațională, facultatea își propune să răspundă nevoilor de formare pe plan regional, necesităților existente pe piața locală a muncii și interesului tinerilor pentru domeniul economic și al științelor administrative. Beneficiind de o paletă diversă de specializări, facultatea are în vedere prin programele de licență, masterat și doctorat dezvoltarea de competențe în domeniile turismului, managementului organizațiilor, relațiilor internaționale, contabilității, științelor administrative. În cadrul INCUBAF (Laboratorul de Incubare a Afacerilor) studenții au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale și de a primi sprijin în inițierea si dezvoltarea unei afaceri.
PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)
 • Administrarea afacerilor (ZI și ID)
 • Afaceri internaționale
 • Asistență managerială și administrativă (ZI și ID)
 • Contabilitate și informatică de gestiune (ZI și ID)
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor (ZI și ID)
 • Economie generală și comunicare economică
 • Finanțe și bănci
 • Informatică economică
 • Management
PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)
 • Administrarea și formarea resurselor umane în organizații
 • Audit și guvernanță corporativă
 • Contabilitate, audit financiar și expertiza contabilă
 • Diagnostic și evaluare economico-financiară
 • Globalizare și diplomație economică
 • Managementul și administrarea afacerilor
 • Management și audit în afaceri și administrație
 • Managementul firmelor de comerț, turism și servicii
 • Planning of New Tourism Products and Destination Management (program cu predare în limba engleză).
În cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică funcționează trei centre de cercetare: Centrul de Cercetare în Management și Administrarea Afacerilor; Centrul de Cercetare în Contabilitate și Informatică de Gestiune; Centrul de Resurse și Cercetări în Turism. Rezultatele cercetării sunt diseminate prin intermediul celor cinci publicații indexate în baze de date internaționale: „Analele Universității Ștefan cel Mare din Suceava, fasciculul FSEAP”; „Revista de Turism”; „Jurnal de Informatică aplicată & matematică”; „Accounting, Finance and Business”; „Ecoforum”.

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Cea mai nouă facultate își propune asigurarea unui proces educațional bazat pe performanță la nivelul programelor de studii, în conformitate cu cerințele de calitate și exigențele actuale din domeniile Drept și Științe Administrative, urmărind pregătirea absolvenților pentru nevoile existente pe piața muncii.
Facultatea susține participarea studenților în activitățile academice, curriculare și extra-curriculare, colective și asociative ale studenților, desfășurate prin intermediul ELSA Suceava sau a altor organizații. De asemenea, sunt încurajate inițiativele studenților în domeniul voluntariatului și implicarea acestora în activități de cercetare, cultural-artistice, sportive, administrative și de promovare a facultății.
Pe plan științific, facultatea organizează manifestări specifice profesiilor viitorilor absolvenți, constând în procese simulate, colocvii juridice, mese rotunde, centre de excelență și conferințe naționale și internaționale.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ani sau 3 ani)

 • Drept – (4 ani)
 • Administrație publică – ZI și ID (3 ani)
 • Poliție locală – (3 ani)

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Drept european
 • Management și administrație europeană

În cadrul facultății funcționează Centrul de Formare și Cercetare în Administrația Publică – CEFCAP, care are misiunea de a derula proiecte, efectua studii și cercetări, organiza activități de formare continuă în domeniul Științelor socio-umane, respectiv în subdomeniul Drept și în cel al Științelor administrative. În paralel, activitatea de cercetare se desfășoară în cercuri specifice diverselor discipline de profil.

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Obiectivul principal al facultății este acela de a asigura pregătirea de specialitate cerută persoanelor care vor lucra în domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, nutriției și recuperării, urmărind dezvoltarea profesionalismului și competenței la nivelul exigențelor Uniunii Europene. În cadrul facultății funcționează Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană care, pentru prima oară în istoria USV, răspunde nevoii de a crea specialiști în prevenirea bolilor de nutriție și recuperarea pacienților, în colaborare cu alte instituții de sănătate din județ.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)

 • Educație fizică și sportivă
 • Kinetoterapie și motricitate specială
 • Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • Nutriție și dietetică

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Educație fizică școlară și activități extracurriculare
 • Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală

Facultatea dispune de laboratoare, centre de formare și săli de curs dotate cu echipamente de ultimă generație, precum și de facilități suplimentare:

 • un teren de sport cu gazon sintetic prevăzut cu un balon presostatic și sistem de iluminat, terenuri de handbal, tenis, baschet, volei, fotbal și o pistă de atletism
 • o sală de sport cu echipamente de bodybuilding
 • o sală de sport pentru tenis, baschet, handbal, volei
 • un Complex de Natație și Kinetoterapie
 • un laborator de științe bio-medicale
 • un laborator de mișcare și de evaluare funcțională
 • un laborator multimedia
 • 4 săli de curs și săli de seminar

Facultatea de Inginerie Alimentară

Tradiția învățământului cu profil alimentar își are începutul în anul 1977, în prezent facultatea funcționând cu programe de studii adaptate la cerințele pieței forței de muncă și racordate la principiile și normele valabile în domeniul producției și controlului alimentelor.
În urma ierarhizării programelor de studii (2011), domeniul Ingineria Produselor Alimentare a fost inclus în categoria A de excelență, locul II pe țară.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ANI)

 • Ingineria produselor alimentare
 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Protecția consumatorului și a mediului

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Managementul igienei, controlul calității produselor alimentare și asigurarea sănătății populației
 • Management în industria alimentară, alimentație publică și nutriție specială
 • Managementul securității mediului și siguranța alimentară

Cercetarea se realizează în următoarele laboratoare: de Cercetare prin Analize Instrumentale Specializate, de Siguranță a Alimentelor, de Control al Calității Cerealelor și Produselor de Panificație, de Analiză a Calității Apei, de Microbiologie și Laboratorul pentru Biocarburanți. Rezultatele cercetării sunt evaluate și promovate prin intermediul Centrului de cercetare „Siguranța Alimentară” din cadrul Facultății.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Misiunea facultății constă în realizarea la un înalt nivel de performanță a învățământului și cercetării științifice, în domenii specifice, în context național și internațional, răspunzând necesității de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a individului și de progres a societății românești.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ANI)

 • Calculatoare
 • Automatică și informatică aplicată
 • Electronică aplicată
 • Sisteme electrice
 • Managementul energiei
 • Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Știința și ingineria calculatoarelor
 • Rețele de comunicații și calculatoare
 • Tehnici avansate în mașini și acționări electrice
 • Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

Facultatea oferă facilități moderne: două clădiri ce cuprind 40 de săli de curs și laboratoare de cercetare, 4 amfiteatre, două săli de seminar, o sală modernă de conferințe, precum și un Laborator multimedia și de Lingvistică Computațională. Laboratoarele de cercetare: de Compatibilitate electromagnetică, de Materiale avansate multifuncționale, de Calcul de înaltă performanță, de Mașini inteligente și vizualizarea informației, de Dezvoltare a aplicațiilor distribuite de monitorizare și control a proceselor industriale, de Cercetări privind sistemele de simulare, integrare și testare „hardware-in-the-loop”- HIL pentru controlul prototipării rapide, Laboratorul pentru nanotehnologii de stocare și procesare a informației pot fi considerate cele mai bune de acest gen din România, din punctul de vedere a echipamentelor, precum și a rezultatelor obținute.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică

Cu o tradiție în învățământul superior sucevean încă din anul 1977, facultatea s-a dezvoltat pe baza specializării Tehnologia Construcțiilor de Mașini, asigurând formarea specialiștilor în mai multe domenii ale ingineriei mecanice.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (4 ANI)

 •  Autovehicule rutiere
 • Inginerie mecanică
 • Mecatronică / Robotică
 • Tehnologia construcțiilor de mașini

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă
 • Inginerie mecanică asistată de calculator
 • Expertiză tehnică, evaluare economică și management
 • Mecatronică aplicată

Facultatea are patru decenii de experiență în cercetare. Această activitate este susținută cu laboratoare de cercetare dotate cu echipamente și facilități excepționale.
Organizarea conferințelor internaționale VAREHD și TEHNOMUS la Suceava și participarea profesorilor de la această facultate la diverse conferințe și programe didactice internaționale au înlesnit stabilirea relațiilor de colaborare și semnarea a numeroase acorduri de colaborare cu instituții din străinătate, dintre care menționăm:

 • Université „Claude Bernard” Lyon, Franța
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • University of Applied Sciences Augsburg, Germania
 • Instituto Superior Técnico Lisabona, Portugalia
 • Universidad de Salamanca, Spania

Facultatea de Istorie și Geografie

Înființată în anul 1963, Facultatea de Istorie și Georgrafie se numără printre primele structuri din istoria USV. De-a lungul celor peste 50 de ani de existență, oferta educațională a facultății s-a aflat într-o continuă evoluție, ajungând să cuprindă mai multe domenii de licență, la formele de învățământ ZI și ID, specializări pentru studiile universitare de masterat și studii universitare de doctorat.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)

 • Istorie
 • Geografia mediului
 • Geografie – ZI și ID
 • Geografia turismului – ZI și ID
 • Asistență socială
 • Relații internaționale și studii europene
 • Filosofie
 • Științe politice

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Turism și dezvoltare regională
 • GIS și planificare teritorială
 • Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere
 • Consiliere și administrare în resurse umane
 • Protejarea, valorificarea și managementul patrimoniului

Marea diversitate a programelor de studii conduce la o diversitate și mai mare în competențele și sectoarele sociale în care absolvenții pot obține locuri de muncă: profesori de istorie, geografie, filosofie, educație civică, cercetători, muzeografi, arheologi, arhiviști, specialiști în relații internaționale, comunicare și relații publice, consilieri / consultanți pentru fonduri europene și naționale, pentru administrația locală, analiști și jurnaliști, meteorologi / climatologi, hidrologi, consilieri / consultanți în domenii conexe geografiei aplicate (administrarea parcurilor și rezervațiilor naturale, elaborarea, evaluarea și aplicarea programelor de mediu și turism), agenți de turism și de mediu, specialiști în management politic, funcționari publici din administrația centrală și locală, analiști politici, asistenți sociali, consilieri școlari, cercetători și analiști ai fenomenului social.

Facultatea de Științe ale Educației

Facultatea oferă programe de studiu pentru formarea profesională inițială a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, facilitând asumarea responsabilității acestora de a fi promotori ai valorilor științifice, sociale, culturale și spirituale locale, regionale și europene. Unul dintre scopurile principale ale facultății este acela de a oferi educație continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar prin diferitele activități și cursuri realizate cu scopul de a aduce inovație în domeniul științelor educației.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)

 • Pedagogia învățământului școlar și preșcolar

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Comunicare didactică
 • Consiliere Școlară și educație emoțională
 • Managementul instituțiilor educaționale

PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 • Nivelul I (inițial) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică
 • Nivelul II (aprofundare) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică

STUDII POSTUNIVERSITARE (1 AN)

 • Nivelul I (inițial) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică
 • Nivelul II (aprofundare) – Formare psihopedagogică pentru cariera didactică

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Cu o tradiție de peste o jumătate de veac, facultatea s-a impus în domeniul filologic ca o unitate educațională reprezentativă a spațiului academic românesc, evidențiindu-se prin calitatea personalului didactic, a studenților și a absolvenților. Activitatea didactică a membrilor facultății este orientată spre formarea de profesori de limba și literatură română și limbi moderne, de ghizi și traducători, de redactori și documentariști, de specialiști în comunicare.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ (3 ANI)

 • Limba și literatura română – Limba și literatura franceză / germană (ZI și ID)
 • Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă/italiană
 • Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză / germană
 • Limba și literatura franceză – Limba și literatura spaniolă/italiană
 • Limba și literatura engleză – Limba și literatura română/germană
 • Limba și literatura ucraineană – Limba și literatura română/franceză/engleză
 • Comunicare și relații publice

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării (engleză)
 • Limbă și comunicare
 • Literatura română în context european
 • Teoria și practica traducerii (franceză)

Activitatea de cercetare din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării se desfășoară pe mai multe direcții tematice, dezvoltate de colective naționale și internaționale și este evidențiată de publicațiile științifice ale facultății: „Atelier de traduction”, „Meridian critic”, „ANADISS”, „Messages, Sages and Ages”, La Lettre «R», „Concordia Discors”.
Spațiile de învățământ ale facultății includ săli de curs și de seminar moderne, lectorate dotate cu carte în limbă străină, laborator fonetic „Prolang” și laborator de creație publicitară.

Facultatea de Silvicultură

Facultatea desfășoară activități de educație și cercetare în silvicultură și științele mediului în scopul dezvoltării cunoașterii din aceste domenii în societate.
Misiunea facultății este aceea de a pregăti viitorii ingineri silvici cu profil complex pentru activitățile de cultură a pădurilor, de exploatare, transport și industrializare primară a lemnului, precum și specialiști în ecologie și protecția mediului.

PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ

 • Silvicultură – ZI și ID (4 ani)
 • Ecologie și Protecția Mediului (3 ani)

PROGRAME DE STUDIU MASTERAT (2 ANI)

 • Conservarea biodiversității și certificarea pădurilor
 • Managementul activității de exploatare și prelucrare a lemnului

Facultatea și-a îmbunătățit continuu atât resursele tehnice, cât și activitatea științifică, prin participarea cadrelor didactice la proiecte de cercetare la nivel național și internațional.